Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Benor Kft. tájékoztatja ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, a  személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

Benor Kft./székhely: 2600 Vác, Ág u.3, telephely:2600 Vác, Naszály út 18,

e-mail: benor@benor.hu

honlap: www.benor.hu

 

2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

Az ingatlant bérlő ügyfelek.

 

3. A kezelt adatok:

 Az adatkezelő az ügyfeleik következő adatait kezelik:

-az ügyfél neve,

-az ügyfél születési helye, ideje

-az ügyfél anyja neve

-lakcíme,

-telefonszáma,

-e-mail címe

 

4. Az adatkezelés célja:

-az adatkezelő üzleti tevékenységébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése

-az ügyféllel történő kapcsolattartás

 

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van

szükség;-a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ilyen kötelezettségek:

-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

6. Az adatkezelés módja:

-Az adatkezelő az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli.

-Az adatkezelő az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesz, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítja, hogy az irányítása alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.

- A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

- Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki:

Az adatvédelmi tisztviselő:
- neve: Csernákné Kiss Judit
- e-mail címe: judit@benor.hu
- telefonszáma: 06-30/607-3755

 

7. Adattovábbítás lehetősége:

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

8. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az ügyfelek adatait 10 évig ill. a szerződés lejártáig  kezeli.

 

9. Az érintettek jogai:

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

 

10. Jogorvoslati lehetőségek:

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő

benor@benor.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

 

Vác, 2018.05.23